Duyurular:
Değerli üyelerimiz; "Bizim Köşe" isimli blog sayfamız açılmıştır. Menülerden yazılara ulaşabilirsiniz.

Gizlilik ve kişisel verilerin korunması politkası

Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile her daim uyumlu olarak kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak AkıllıFikirler (“AkıllıFikirler” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda gerekli hallerde açık rızanızla ya da kanunda öngörülen haller kapsamında işlenebilecektir. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın amacı, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca AkıllıFikirler tarafından kişisel verilerinize ilişkin politikamız hakkında siz üyelerimizi bilgilendirmektir.

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, AkıllıFikirler tarafından kamuya açık olarak işletilmekte olan ve link adresi www.ecozumtv.com olan web sitesinin üyelerinin (“Üye”) ve/veya Site ziyaretçilerinin çerezlerin (cookie) kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirilmesi, hangi kişisel verilerin toplandığı, nasıl kullanıldığı, işlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizin bilgilendirilmesi ve aydınlatılmasını amaçlamaktadır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği
  AkıllıFikirler’in üyelerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kimlik ve iletişim bilgileri:
  Şirket: AkıllıFikirler
  Adres: Esentepe, Kasap Sk. Eser İş Merkezi No:20/25 D:C Blok, 34394 Şişli/İstanbul
  E-posta: info@ecozumtv.com

 

 1. Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı
  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 3 Temmuz 2015 tarihli ve 29405 saylı Resmi Gazete’de yayınladığı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in 5.maddesinde, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerin tanıtımının kimlere yapılacağını belirtilmiştir ve bu yönetmelik kapsamında yer alan ürünler için yapılacak tanıtımın doğrudan eczacıya yapılması zorunlu iken T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olmadığı halde eczane satılması yasaklı olmayan her türlü ürüne dair yapılacak tanıtımlar eczane ve eczane çalışanlarına yapılabilmektedir. Bu gerekçelerle başta ilgili resmi makamların ve tanıtımı yapılan ürünlerin ilaç firmaları yetkililerinin talebi durumunda, yapılmış ya da yapılan tanıtımların doğrudan eczacıya / eczane çalışanına yapıldığının belgelenmesi amacıyla, bununla birlikte ilgili yönetmeliğin dışında kalan ve eczanede satılması yasaklı olmayan her türlü ürünün etkili olarak tanıtımının yapılması için ve siteye üye eczacının / eczane çalışanın sadakatini arttırmak için uzaktan eğitim araçları ile verilecek mesleki, kişisel gelişim vb. gibi çeşitli eğitim faaliyetlerinin ve/veya promosyonların duyurulması amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; iş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi ad, soyad, eczane adı, eczanenin bulunduğu il, bulunduğu ilçe, eposta adresi, eczacı/eczane çalışanı cep telefonu ve eczacı üyeler için GLN verilerinizi aşağıdaki amaçlara uygun şekilde www.ecozumtv.com tarafından web uygulaması aracılığı ile kaydı alınmaktadır. Ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verileriniz; www.ecozumtv.com web sitesinde üye kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması, üyelere toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması, www.ecozumtv.com web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi, www.ecozumtv.com web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansının arttırılması, www.ecozumtv.com web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlanması, www.ecozumtv.com web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi, üye ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, AkıllıFikirler’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, www.ecozumtv.com AkıllıFikirler meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir. İlaveten, AkıllıFikirler’in Kanun, Tebliğ ve/veya ilgili mevzuat uyarınca düzenlemiş olduğu ve AkıllıFikirler tarafından kamuoyu ile AkıllıFikirler’in bu hizmet için kullandığı websitesi olan https://www.ecozumtv.com üzerinden paylaşmış olduğu Çerez Bilgilendirme Metni’nden (“AkıllıFikirler Politikaları”) kişisel verilerinizin AkıllıFikirler tarafından işlenmesi amaçlarının detaylarına ve kullandığımız çerezler hakkındaki detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Mevzuata uygunluğun sağlanabilmesi için yönetmelik ve politikalarımız güncelleneceğinden web sitemizi düzenli aralıklarla takip etmenizi öneririz.
 2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
  Kişisel verileriniz; iş bu politikanın “Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı” başlığı ile Üye Aydınlatma Metni’nde sözü geçen ‘Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?’ başlığı altında belirtilen amaçlar doğrultusunda;
  AkıllıFikirler’in yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına ve/veya hissedarlarına, tedarikçilerine ve diğer hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8. maddesi ile “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına ek olarak ;
  İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi, çerçevesinde AkıllıFikirler tarafından aktarılabilmektedir.
 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
  Kişisel verileriniz öncelikle Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, iş bu politikanın “Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı” başlığı ile Üye Aydınlatma Metni’nin  ‘Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?’ başlığı altında sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda AkıllıFikirler tarafından işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz, AkıllıFikirler’ın ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Gereği Haklarınız
  Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda ‘Veri Sorumlusunun Kimliği’ başlığı altında belirtilen web adresimize mail yolu ile ya da  şirket adresine posta yolu ile usulüne uygun, kimlik bilgilerinizi belirtir şekilde iletmeniz halinde, AkıllıFikirler söz konusu talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınarak talebinizi sonuçlandıracaktır.
 • Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi
  Üye’ler web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin Kanun kapsamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.
 • Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Muhafazası ve İmhası
  AkıllıFikirler kişisel veri güvenliği ve kişi mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek hassasiyet ve farkındalığa sahiptir. AkıllıFikirler olarak, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumanın sağlanması, kişisel verilerinizin gizli tutulması, gizliliğin sağlanması ve güvenliğin sağlanması için gerekli idari ve teknik önlemleri almaktayız. Gerekli durumlarda AkıllıFikirler Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen Üye’lerimize ait kişisel veriler başta Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliği sağlanarak AkıllıFikirler tarafından işlenmektedir. Kişisel verileriniz, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi veya bu yönde talebinizin uygun bulunması halinde, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda AkıllıFikirler kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.
 • Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Üye Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler
  AkıllıFikirler, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Üye Aydınlatma Metni üzerinde ve içeriğinde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni metin olarak AkıllıFikirler’in kamuya açık web sitesine/mobil uygulamasına konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Üye Aydınlatma Metni’ne yönelik değişikliklerden haberdar olmanız için, sitemizi düzenli aralıklarla takip etmenizi öneriyoruz.

AkıllıFikirler